เปิดตัวสถาบัน EdCA พัฒนาหลักสูตร “โค้ดดิ้ง”

โดย อักษร เอ็ดดูเคชั่น ร่วมกับ ม.ขอนแก่น

เพื่อยกระดับบุคคลากรทางการศึกษา ครู และ นักเรียน ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร “โค้ดดิ้ง” ทักษะใหม่แห่งโลกอนาคต เพื่อให้พร้อมต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทอง วิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) คุณพาคร วงศ์อนุตรโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบัน EdCA คณะอาจารย์ และ สื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรติในงาน

อ่านเพิ่มเติม

Online Courses หลักสูตรอบรมออนไลน์ Student Courses หลักสูตรอบรมสำหรับนักเรียน Teacher Courses หลักสูตรอบรมสำหรับคุณครู About EdCA รู้จักเรา

ผู้นำด้านการออกแบบหลักสูตร การอบรม และพัฒนาครู เพื่อจัดการเรียนรู้อย่างมีกระบวนการสำหรับการสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ในด้านการอ่านออก เขียนได้ และด้านเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ และออกแบบเทคโนโลยี)

5328
ครูที่ผ่านการอบรม
159840
นักเรียนที่ผ่านการอบรม
379
ครั้งที่จัดกิจกรรม
52341
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
หลักสูตรอบรมครู

มุ่งเน้นให้ครูเป็นผู้ถ่ายทอดแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ดี และใช้จริงในห้องเรียนได้ สร้างความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีกระบวนการ สอดรับกับแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศ และมาตรฐานตัวชี้วัดเพื่อบรรลุเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรฯ

หลักสูตรอบรมนักเรียน

สร้างทางเลือกการเรียนรู้ที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกเรียนในสิ่งสนใจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กอยากเรียนรู้ ควบคู่กับการได้พัฒนาทักษะคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ฅ

บทความ

หลักสูตรสำหรับคุณครู

หลักสูตรสำหรับนักเรียน

หลักสูตรออนไลน์แนะนำ

EdCA ได้รับการเลือกให้อบรมครูนักเรียนกว่า 150,000 คน

และยังคงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนา และถ่ายทอดหลักสูตรใหม่ๆ ต่อไป

เกี่ยวกับเรา

เชื่อมั่นในศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยที่พร้อมรับการพัฒนา

ผู้นำด้านการเป็นผุ้ถ่ายทอดแนวทางจัดการเรียนการสอน

ติดต่อเรา

497 ถนน บอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

  • Tel: 029601799 ต่อ 206
  • Facebook.com/EdCAinstitute.com
  • Mon. – Fri. 9AM – 5 PM

Line Add