กิจกรรม Coding for Kids by Aksorn โค้ดดิ้งแบบสนุก มีความสุข เรียนรู้โค้ดดิ้งผ่าน การเล่น (Learn through play) ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 🤖🧩💻

สานต่อครบรอบ 10 ปี Hour of Code จาก Code.org กิจกรรมที่รณรงค์ ให้ผู้เรียนได้เรียนโค้ดดิ้งผ่านการเล่น (Learn through play) สร้างแรงบันดาลใจให้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ทำให้เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายและคงทน สร้างความพร้อมความมั่นใจ ทำให้การเรียนโค้ดดิ้งเป็นเรื่องที่ ง่าย สนุก ในการสร้างเจคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ

Online Courses หลักสูตรอบรมออนไลน์ Student Courses หลักสูตรอบรมสำหรับนักเรียน Teacher Courses หลักสูตรอบรมสำหรับคุณครู About EdCA รู้จักเรา

ผู้นำด้านการออกแบบหลักสูตร การอบรม และพัฒนาครู เพื่อจัดการเรียนรู้อย่างมีกระบวนการสำหรับการสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ในด้านการอ่านออก เขียนได้ และด้านเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ และออกแบบเทคโนโลยี)

ภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม.

ภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม.ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา

อบรมในหัวข้อ CS Advocacy For Pricipal ขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลโดยคุณพาคร วงศ์อนุตรโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบัน EdCA และตัวแทน Code.org ประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 เตรียมความพร้อมครูและนักเรียนเพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

ความร่วมมือพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณกับกระทรวงศึกษาธิการ

          วันที่ 9 ก.พ.66 คุณพาคร วงศ์อนุตรโรจน์ ผู้อำนวยการ สถาบัน EdCA และ International Facilitator – Code.Org. ของประเทศไทย พร้อมด้วย Mr. Waris Candra; Head of Asia Pacific. The micro:bit Education  Foundation เข้าพบท่านอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และคณะทำงานสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.เพื่อเข้าร่วมพูดคุยสถานการณ์การเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ และการใช้ micro:bit ระดับนานาชาติ
5328
ครูที่ผ่านการอบรม
159840
นักเรียนที่ผ่านการอบรม
379
ครั้งที่จัดกิจกรรม
52341
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
หลักสูตรอบรมครู

มุ่งเน้นให้ครูเป็นผู้ถ่ายทอดแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ดี และใช้จริงในห้องเรียนได้ สร้างความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีกระบวนการ สอดรับกับแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศ และมาตรฐานตัวชี้วัดเพื่อบรรลุเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรฯ

หลักสูตรอบรมนักเรียน

สร้างทางเลือกการเรียนรู้ที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกเรียนในสิ่งสนใจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กอยากเรียนรู้ ควบคู่กับการได้พัฒนาทักษะคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ฅ

บทความ

หลักสูตรสำหรับคุณครู

หลักสูตรสำหรับนักเรียน

หลักสูตรออนไลน์แนะนำ

EdCA ได้รับการเลือกให้อบรมครูนักเรียนกว่า 150,000 คน

และยังคงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนา และถ่ายทอดหลักสูตรใหม่ๆ ต่อไป

เกี่ยวกับเรา

เชื่อมั่นในศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยที่พร้อมรับการพัฒนา

ผู้นำด้านการเป็นผุ้ถ่ายทอดแนวทางจัดการเรียนการสอน

ติดต่อเรา

497 ถนน บอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

  • Tel: 029601799 ต่อ 206
  • Facebook.com/EdCAinstitute.com
  • Mon. – Fri. 9AM – 5 PM

Line Add