ข่าว และ กิจกรรม

       ประมวลภาพกิจกรรมงานอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสมรรถณะครูด้านการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 ของสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมพาลาซโซ่ รัชดา กรุงเทพฯ

      โดยวิทยากรจากสถาบัน EdCA ได้รับเชิญจากสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้มาร่วมบรรยายในหัวข้อดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยเน้นทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 พัฒนาความรู้ความสามารถในการออกแบบรายวิชาเพิ่มเติม พัฒนาความรู้ความเข้าใจและสมรรถนะด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับผู้เรียนศตวรรษที่ 21  ดูเพิ่มเติม

     ประมวลกิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียนระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย

ภาพบรรยากาศบางส่วนจากการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียนระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร ดูเพิ่มเติม


*ผู้เข้าร่วมอบรม ทุกคนผ่านการตรวจโควิดโดย ATK ผลทุกคนเป็นลบ
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.asia/R3vrN
สามารถดูคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ https://fb.watch/dCnwKYTv33/

      โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถณะครูยุคใหม่ ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

      กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรียนเชิญวิทยากรจากสถาบันEdCA อบรมคณะครูอาจารย์ ในโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ รุ่นที่ 6 ในวันที่ 12-13 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมา
 
      โดยงานนี้ครูผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับความเข้าใจวิทยาการคำนวณและได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้ ดูเพิ่มเติม
 
     
     สถาบัน Edca จัดการอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Project-Based Learning (PBL) เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ตอบโจทย์ยุคการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับคุณครูโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา
โดยคุณครูที่เข้าอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ Project-Based Learning (PBL) และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้
*ผู้เข้าร่วมอบรม ทุกคนผ่านการตรวจโควิดโดย ATK ผลทุกคนเป็นลบ

      ผ่านพ้นไปแล้วกับกิจกรรม EdCA Open House กิจกรรมที่น้องๆ จะได้กลับมาเจอเพื่อนเก่า พบปะเพื่อนใหม่ พร้อมเยี่ยมชม EdCA Learnspace พื้นที่ที่จะทำให้เด็กๆ ทุกคนเรียนรู้อย่างมีสุข สนุกให้เป็น เล่นให้รู้ รวมทั้งมีโอกาสได้ทดลองเรียนคอร์สต่างๆ และคอร์สใหม่ก่อนใคร 

 


     

EdCA ร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์กรทั่วโลก ในการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องโค้ดดิ้ง


      EdCA ได้รับเชิญจากต่างประเทศให้เข้าอบรม ประชุม และมีส่วนร่วมในการนำเสนอโครงการเรียนรู้และการสอนเรื่อง Computer Science มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็น
The Code.org Facilitator Development Program ที่ Atlanta U.S.A 
      โครงการพัฒนาบุคลากรของ Code.org เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ระดับมืออาชีพที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมการและสนับสนุนการส่งต่อความรู้ของประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีคุณภาพในหลักสูตรขององค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพที่มีคุณภาพสูงในหลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยจะให้สิทธิเฉพาะผู้เข้าร่วมที่เป็นพันธมิตรกับ Code.org ในแต่ละประเทศเท่านั้น

ร่วมพัฒนาระบบการเรียนการสอนโค้ดดิ้งกับกระทรวงศึกษาธิการ


      นายพาคร วงศ์อนุตรโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบัน EdCA พร้อมด้วย คุณ Waris Canda Head of Asia Pacific, The micro:bit Education Foundation และอาจารย์ใหม่ เจริญธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าพบคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาการคำนวณโดยใช้สื่อ micro:bit นำสู่การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ รวมไปถึงสื่อนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดกิจกรรมในห้องเรียนไทย