ข่าว และ กิจกรรม

ภูเขานํ้าแข็งสมรรถนะ

🗻 ภูเขาน้ำแข็งแห่งสมรรถนะ❗
          จากทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งของ Spencer และ Spencer (1993) ที่ต่อยอดแนวคิดสมรรถนะของ David McClleland (1974) โดยเปรียบเทียบองค์ประกอบของสมรรถนะกับภูเขาน้ำแข็งเพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจง่าย กล่าวคือ องค์ประกอบของฐานสมรรถนะ มี 5 องค์ประกอบ คือ 
1. ความรู้ 2. ทักษะ 3. ทัศนคติ 4. อุปนิสัย 5. แรงจูงใจ 

ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับภูเขาน้ำแข็งแห่งสมรรถนะ องค์ประกอบฐานสมรรถนะจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่มองเห็นได้ง่าย และส่วนที่มองเห็นได้ยาก

          ส่วนที่มองเห็นได้ง่าย
เป็นส่วนที่จะถูกพัฒนาได้ง่าย เมื่อถูกพัฒนาแล้วจะเห็นภาพชัด ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) : ข้อมูล หรือเนื้อหาเฉพาะด้านที่บุคคลควรต้องมี เช่น ความรู้คณิตศาสตร์ ความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ทักษะ (Skill) : สิ่งที่บุคคลกระทำได้ดี จากการฝึกและปฏิบัติจนชำนาญ เช่น ทักษะการอ่าน ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการวางแผน เป็นต้น

          🌊ส่วนที่มองเห็นได้ยาก (ส่วนที่อยู่ใต้น้ำ)
ส่วนที่มองไม่เห็น เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาได้ยาก และส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม ได้แก่ ทัศนคติ (Self-Concept) : ค่านิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง อุปนิสัย (Trait) : พฤติกรรมที่เกิดจากการตอบสนองอย่างเคยชิน และเป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น เรียกง่าย ๆ ว่าเป็นบุคลิกประจำตัวที่อธิบายถึงแต่ละคน ใช้ตอบสนองต่อสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน แรงจูงใจ (Motive) : เป็นแรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมและความคิดที่มุ่งไปสู่สิ่งที่เป็นเป้าหมาย เช่น นาย ซี ต้องการเรียนให้จบถึงปริญญาตรี และพยายามทำให้สำเร็จตามที่ตั้งไว้ เป็นต้น

กรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ

          กรอบการเรียนรู้ของหลักสูตรฐานสมรรถนะ (COMPETENCY-BASED) จึงเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้ เปลี่ยนจากการเรียนรู้ที่เน้นเนื้อหา มาเป็นการให้ความสำคัญกับ “พฤติกรรม” ของผู้เรียน


          1. สมรรถนะการจัดการตนเอง (SELF MANAGEMENT)เป็นการผลักดันให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น พร้อมทั้งสามารถจัดการปัญหาและภาวะวิกฤตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในชีวิตได้
           2. สมรรถนะการสื่อสาร (COMMUNICATION) คือ การรับและส่งสารบนพื้นฐานความเข้าใจ ในวัฒนธรรมและความคิดเห็นที่แตกต่าง เลือกใช้สื่อ และวิธีการสื่อสารให้บรรลุตามเป้าหมาย
          3. สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม (COLLABORATION IN TEAMWORK ) คือ การทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
          4. สมรรถนะการคิดขั้นสูง (HIGHER ORDER THINKING) คือ การแก้ปัญหาหรือพัฒนาชิ้นงาน วิธีการหรือนวัตกรรม โดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่ หรือต่อยอดจากของเดิมให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง
          5. สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (ACTIVE CITIZEN) คือ การปฏิบัติตนอย่างมีความรับผิดชอบ โดยยึดมั่นในความเท่าเทียม เคารพกติกา กฎหมาย และแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี
ซึ่งสมรรถนะทั้ง 5 ด้านนี้ คุณครูสามารถพัฒนาผ่านขอบข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนแสดงความสามารถผ่านกิจกรรม โครงงาน และมุมมองต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการบูรณาการความรู้แบบข้ามศาสตร์วิชา

     
     สถาบัน Edca จัดการอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Project-Based Learning (PBL) เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ตอบโจทย์ยุคการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับคุณครูโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา
โดยคุณครูที่เข้าอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ Project-Based Learning (PBL) และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้
*ผู้เข้าร่วมอบรม ทุกคนผ่านการตรวจโควิดโดย ATK ผลทุกคนเป็นลบ

      ผ่านพ้นไปแล้วกับกิจกรรม EdCA Open House กิจกรรมที่น้องๆ จะได้กลับมาเจอเพื่อนเก่า พบปะเพื่อนใหม่ พร้อมเยี่ยมชม EdCA Learnspace พื้นที่ที่จะทำให้เด็กๆ ทุกคนเรียนรู้อย่างมีสุข สนุกให้เป็น เล่นให้รู้ รวมทั้งมีโอกาสได้ทดลองเรียนคอร์สต่างๆ และคอร์สใหม่ก่อนใคร 

 


     

EdCA ร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์กรทั่วโลก ในการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องโค้ดดิ้ง


      EdCA ได้รับเชิญจากต่างประเทศให้เข้าอบรม ประชุม และมีส่วนร่วมในการนำเสนอโครงการเรียนรู้และการสอนเรื่อง Computer Science มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็น
The Code.org Facilitator Development Program ที่ Atlanta U.S.A 
      โครงการพัฒนาบุคลากรของ Code.org เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ระดับมืออาชีพที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมการและสนับสนุนการส่งต่อความรู้ของประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีคุณภาพในหลักสูตรขององค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพที่มีคุณภาพสูงในหลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยจะให้สิทธิเฉพาะผู้เข้าร่วมที่เป็นพันธมิตรกับ Code.org ในแต่ละประเทศเท่านั้น

ร่วมพัฒนาระบบการเรียนการสอนโค้ดดิ้งกับกระทรวงศึกษาธิการ


      นายพาคร วงศ์อนุตรโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบัน EdCA พร้อมด้วย คุณ Waris Canda Head of Asia Pacific, The micro:bit Education Foundation และอาจารย์ใหม่ เจริญธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าพบคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาการคำนวณโดยใช้สื่อ micro:bit นำสู่การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ รวมไปถึงสื่อนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดกิจกรรมในห้องเรียนไทย