EdTalk เปิดมุมมองโลกการศึกษา : หลักสูตร STEM และ STEAM คืออะไร?

EdTalk เปิดมุมมองโลกการศึกษา : Project based Learning VS Problem based Learning

Edtalk เปิดมุมมองโลกการศึกษา : รู้จักโปรแกรม scratch จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้เรื่องโค้ดดิ้ง

Edtalk เปิดมุมมองโลกการศึกษา : ทำความรู้จัก microbit บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ของโลกการศึกษาแห่งอนาคต

Edtalk ท่องโลกการศึกษาผ่าน Metaverse

Edtalk เปิดมุมมองโลกการศึกษา : ทำไมต้อง Coding (วิทยาการคำนวณ)

Edtalk เปิดมุมมองโลกการศึกษา : GBL คืออะไร

Edtalk เปิดมุมมองโลกการศึกษา : Technology Based Learning TBL การจัดการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี

Edtalk เปิดมุมมองโลกการศึกษา : ภาษาโลกอนาคต (ภาษาคอมพิวเตอร์)

Edtalk Active learning คืออะไร