อบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย

ประมวลกิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียนระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย

อ่านเพิ่มเติม

Online Courses หลักสูตรอบรมออนไลน์ Student Courses หลักสูตรอบรมสำหรับนักเรียน Teacher Courses หลักสูตรอบรมสำหรับคุณครู About EdCA รู้จักเรา

ผู้นำด้านการออกแบบหลักสูตร การอบรม และพัฒนาครู เพื่อจัดการเรียนรู้อย่างมีกระบวนการสำหรับการสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ในด้านการอ่านออก เขียนได้ และด้านเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ และออกแบบเทคโนโลยี)

5328
ครูที่ผ่านการอบรม
159840
นักเรียนที่ผ่านการอบรม
379
ครั้งที่จัดกิจกรรม
52341
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
หลักสูตรอบรมครู

มุ่งเน้นให้ครูเป็นผู้ถ่ายทอดแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ดี และใช้จริงในห้องเรียนได้ สร้างความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีกระบวนการ สอดรับกับแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศ และมาตรฐานตัวชี้วัดเพื่อบรรลุเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรฯ

หลักสูตรอบรมนักเรียน

สร้างทางเลือกการเรียนรู้ที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกเรียนในสิ่งสนใจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กอยากเรียนรู้ ควบคู่กับการได้พัฒนาทักษะคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ฅ

บทความ

หลักสูตรสำหรับคุณครู

หลักสูตรสำหรับนักเรียน

หลักสูตรออนไลน์แนะนำ

EdCA ได้รับการเลือกให้อบรมครูนักเรียนกว่า 150,000 คน

และยังคงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนา และถ่ายทอดหลักสูตรใหม่ๆ ต่อไป

เกี่ยวกับเรา

เชื่อมั่นในศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยที่พร้อมรับการพัฒนา

ผู้นำด้านการเป็นผุ้ถ่ายทอดแนวทางจัดการเรียนการสอน

ติดต่อเรา

497 ถนน บอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

  • Tel: 029601799 ต่อ 206
  • Facebook.com/EdCAinstitute.com
  • Mon. – Fri. 9AM – 5 PM

Line Add