เขียนโปรแกรมอย่างง่าย ด้วย micro:bit

          คอร์สเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย micro:bit
โดย รศ. ธีรวัฒน์ ประกอบผล เรียนรู้การเขียนโปรแกรม
ผ่านบอร์ด micro: bit ในรูปแบบ Block Based
Programming และการใช้คำสั่งพื้นฐานสำหรับจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างง่ายในห้องเรียน รวมถึงต่อยอด
การสร้างสรรค์โครงงานสิ่งประดิษฐ์

คูปอง MICROBITBASIC

ขั้นตอนการการเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการการซื้อคอร์สออนไลน์

ขั้นตอนการเข้าเรียนคอร์สออนไลน์