อ.พาคร วงศ์อนุตรโรจน์

ผู้อำนวยการสถาบัน EdCA

อ.เอกรินทร์ สี่มหาศาล

ที่ปรึกษาอาวุโส

ดร. แสงรุ้ง พูลสุวรรณ

ที่ปรึกษาอาวุโสด้านวิจัยหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้

นางกัญญา วัฒนถาวร

ที่ปรึกษาอาวุโสด้านบริหารจัดการหลักสูตรและการนิเทศการศึกษา

ดร. รสริน เจิมไธสง

วิทยากรด้านหลักสูตรและการสอน การศึกษา

อ.สุจินต์ หนูแก้ว

วิทยากรด้านหลักสูตรและการสอนการศึกษา


อ.ใหม่ เจริญธรรม

วิทยากรด้านหลักสูตรและการสอนการศึกษา


ดร. พรสุรีย์ แจ่มศรี

วิทยากรด้านหลักสูตรและการสอนการศึกษา

สายชล แก้วพุฒตาล

Trainer : Learning Solution Development

ศศิธร จันทร์โต

Trainer : Learning Solution Development

สุระเดช บงเรือน

Trainer : Learning Solution Development

อรฤดี ประชาโรจน์

Trainer : Learning Solution Development

ศุภรัตน์ ศรีษะบาล

Trainer : Learning Solution Development

ชวิศ วรสันต์

Trainer : Learning Solution Development

นนทวัฒน์ ซังเอียด

วิทยากรพิเศษ