sujin

อ.สุจินต์ หนูแก้ว

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ
อ.สุจินต์ หนูแก้ว

ตำแหน่ง
วิทยากรด้านหลักสูตรและการสอนการศึกษา

สถาบัน
สถาบัน EdCA

การศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การศึกษา

 • ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต (คด.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สงขลา

ประสบการณ์ทำงาน

ด้านการสอน

 • ครูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.1 – ม. 6 (2528-2540)  สังกัด สพฐ.
 • อาจารย์สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีสาขา ภาษาอังกฤษ (2541- ปัจจุบัน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • อาจารย์สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (2550 – 2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
  – อาจารย์สอนรายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน และรายวิชาภาษาและวัฒนธรรม ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพครู ( 2554 -ปัจจุบัน)
  – อาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (2556 – ปัจจุบัน)

ด้านการสอน

 • วิทยากรร่วมอบรมพัฒนาครูตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติ การไทยเข้มแข็ง พฤษภาคม – กันยายน พ.ศ.2554
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “Teaching Listening Skills” ให้กับครูโรงเรียนจันดีอ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2556
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “Teaching Communication for Young Learners ให้กับครูสังกัดการศึกษาเอกชน จ.นครศรีธรรมราช ตุลาคม 2558
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “Task-Based Learning” ตามโครงการคูปองครู ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในเขตภาคใต้ตอนบน วันที่ 25-26 มิถุนายน 2559 และนิเทศติดตามการนำนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน กรกฎาคม – กันยายน 2559
 • วิทยากรอบรม “เหลียวหลังแลหน้า การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ให้กับครูในเขตพื้นที่การศึกษา 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 9-10 สิงหาคม 2560
 • วิทยากรอบรม Project Based Learning ให้ครูโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อ.นาโยง จ.ตรัง ตุลาคม 2561
 • วิทยากรร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาด้วยกระบวนการ PLC และกระบวนการสร้างสุขด้วยสติ” ตามโครงการ อ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

ด้านการเข้ารับการอบรม

 • เข้ารับการอบรมการสอนภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโดย Georgetown  University, Washington D.C (พ.ศ. 2554) โดยทุนสถานฑูตอเมริกา ประจำประเทศไทย
 • เข้ารับการอบรมหลักสูตร “Effective American Corners Management” ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา (2558) โดยทุนสถานฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำภูมิภาคอาเซียน