aekarin

อาจารย์เอกรินทร์ สี่มหาศาล

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ
อาจารย์เอกรินทร์ สี่มหาศาล

ตำแหน่ง
ที่ปรึกษาอาวุโส

สถาบัน
สถาบัน EdCA

การศึกษา

  • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

  • ผู้อำนวยการสายงานวิชาการ บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
  • ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
  • วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนการผลิตหนังสือเรียน ของสถาบัน UNESCO แห่งภาคพื้น เอเชียแปซิฟิค พนักงานขาย บริษัท Hutch
  • ผู้เรียบเรียงตำราเรียนและหนังสืออ่านเพิ่มเติม ระดับประถมศึกษา และหนังสือเสริมรายวิชา สังคมศึกษา ภาษาไทย พระพุทธศาสนา และภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ฉบับ พ.ศ. 2518 จนถึงปัจจุบัน
  • วิทยากรอบรมครูในด้านหลักสูตรการสอน ทั่วประเทศและวิทยากรพิเศษ บรรยายหลักสูตรของ ผู้บริหารระดับสูง ของหน่วยงานการศึกษาต่างๆ
  • ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสถานศึกษาและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนหลายแห่ง