1633674625039

นายนนทวัฒน์  ซังเอียด

ตำแหน่ง
วิทยากรพิเศษ

สถาบัน
สถาบัน EdCA

การศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์ทำงาน

  • 2562  วิศวกรและนักวิจัย หน่วยงาน M-Tech และ NECTEC(สวทช)
  • 2562  ที่ปรึกษา บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัด
  • 2562  Product design บริษัท ARTRON Innovation
  • 2562  อาจารย์สอนพิเศษ Coding โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี และ อาจารย์พิเศษภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผลงานและรางวัล

  • ชนะเลิศรายการ Tint Robot Contest Thailand championship 2017
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ 5Kg Sumo robot in World Robot Game International 2017 (ที่ประเทศ สิงคโปร์)
  • ชนะเลิศรายการ 5Kg Sumo robot in World Robot Game International 2018 (ที่ประเทศฟิลิปปินส์)
  • รางวัล Performance Award in 5Kg Sumo Robot in World Robot Game International 2018 (ที่ประเทศฟิลิปปินส์)
  • ชนะเลิศรายการ 3Kg Sumo Auto Bangkok Robotic Challenge 2019