chawis

นายชวิศ วรสันต์

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ
นายชวิศ  วรสันต์

ตำแหน่ง
Trainer : Learning Solution Development

สถาบัน
สถาบัน EdCA

การศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาการสอนฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)
  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2562  จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนและสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับหุ่นยนต์ ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟ  ระยอง
 • 2562  จัดอบรม ROBOT STEM ให้กับห้องเรียนพิเศษโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • 2562  เขียนหลักสูตรอบรมวิทยาการคำนวณ โดยใช้ Micro:bit สำหรับครู เสนอสถาบันคุรุพัฒนา ผ่านการรับรอง
 • 2562  จัดอบรม Robot  Programming  ให้โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
 • 2562  จัดอบรมการเขียนโปรแกรมและสร้าง CANSAT จำลอง ให้กับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
 • 2562  จัดอบรมการ บังคับโดรนเบื้องต้น และการออกแบบโมเดล 3D Print ให้กับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
 • 2562  จัดอบรมเตรียมความพร้อมแข่งขันหุ่นยนต์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์แข่งขันในการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน
 • 2561   จัดอบรมเรื่อง Arduino และ สมาร์ทฟาร์มให้กับโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลฯ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • 2561   จัดค่าย ROBOT STEM Camp  รุ่น 3  ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • 2561   จัดค่ายอาสา ค่ายหุ่นยนต์เพื่อน้อง  ให้กับนักเรียนประถม  ณ เกาะกูด จ.ตราด
 • 2561   เขียนหลักสูตรอบรม IOT และ Arduino สำหรับครู เสนอสถาบันคุรุพัฒนา ผ่านการรับรอง
 • 2561   จัดอบรมครูในโครงการพัฒนาศักยภาพครู“คูปองครู” 2  รุ่น ที่จังหวัดสงขลา  และที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คน ในหัวข้อ Arduino STEM
 • 2561   ปรึกษาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ให้โรงเรียนวัดใหญ่ชียมงคลฯ แข่งขัน  ได้อันดับ 2 ระดับจังหวัด
 • 2561   จัดอบรมเตรียมความพร้อมแข่งขันหุ่นยนต์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์แข่งขันในการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน  ได้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าแข่งขันในระดับประเทศ
 • 2561   ออกแบบและสอนวิชา การออกแบบเทคโนโลยี  ให้กับห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ  โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
 • 2561   เป็นที่ปรึกษาการก่อตั้งชมรมหุ่นยนต์ ให้กับโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
 • 2560  ผู้จัดการโครงการ ค่าย Smart Family Camp ค่ายพ่อแม่ลูก
 • 2560  ผู้จัดการโครงการ ROBOT Camp ครั้งที่ 1 โดย ROBOLAP  Institute  ณ  KU  Home
 • 2560  ก่อตั้ง ROBOT CREATOR  และจัดค่าย ROBOT STEM Camp  รุ่น 1  ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
 • 2560  ค่าย ROBOT STEM Camp  รุ่น 2  ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
 • 2560  จัดอบรมเตรียมความพร้อมแข่งขันหุ่นยนต์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์แข่งขันในการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน
 • 2558  จัดนิทรรศการหุ่นยนต์กับวิทยาศาสตร์ ในงานวันวิทยาศาสตร์  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์