onrudy

นางสาวอรฤดี ประชาโรจน์

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ
นางสาวอรฤดี ประชาโรจน์

ตำแหน่ง
นักวิชาการ : Learning Solution Development

สถาบัน
สถาบัน EdCA

การศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาภาษาไทย สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประสบการณ์ทำงาน

  • ผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมโครงการdepa Young Maker Space Development
  • ผู้ช่วยและวิทยากรงานอบรมครูและนักเรียน ในหัวข้อ วิทยาการคำนวณ ณ บริษัทอักษร เนกซ์
  • วิทยากรในการอบรมครูในหัวข้อการแก้ปัญหาเด็กLD (Learning Disabilities)
  • ผู้คิดกิจกรรมCS Unplugged ในหลักสูตรอบรมวิทยาการคำนวณ (Computing Science)
  • ผู้คิดกิจกรรมในหลักสูตรอบรมแก้ปัญหาการอ่านออก-เขียนได้