suparat

นางสาวศุภรัตน์ ศรีษะบาล

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ
นางสาวศุภรัตน์ ศรีษะบาล

ตำแหน่ง
Trainer : Learning Solution Development

สถาบัน
สถาบัน EdCA

การศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประสบการณ์ทำงาน

  • ครูผู้สอนคอร์ส Scratch Animator
  • สอนในระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาวิทยาการคำนวณ (Computer Science)
  • ผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมโครงการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computer Science) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • ผู้ช่วยเขียนแผนการสอนรายวิทยาวิทยาการคำนวณ (Computer Science) ระดับชั้นป.3 และป.6
  • ผู้ช่วยออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ (Computer Science) ระดับชั้น ป.5