sasitorn

นางสาวศศิธร จันทร์โต

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ
นางสาวศศิธร  จันทร์โต

ตำแหน่ง
Trainer : Learning Solution Development

สถาบัน
สถาบัน EdCA

การศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประสบการณ์ทำงาน

  • ผู้คิดกิจกรรมและเขียนหลักสูตรการอบรม วิทยาการคำนวณ (Computing Science)
  • ผู้คิดและออกแบบกิจกรรมในวิชาวิทยาการคำนวณ ในหัวข้อการคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking) ที่ใช้ในงานอบรบ
  • ผู้เขียนแผนการสอนในรายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นม.1 ของบริษัทอักษรเจริญทัศน์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
  • วิทยากรในการอบรมห้องเรียนนวัตกรรมระดับประถมศึกษาในพื้นที่นวัตกรรม (IEC) จ.ระยอง
  • ให้คำปรึกษากับคุณครูที่มีความสนใจในการเขียนโปรแกรมใน micro:bit เพื่อใช้การจัดการเรียนการสอนและสร้างสรรค์ชิ้นงาน
  • ผู้คิดและออกแบบกิจกรรม STEM Education และ STEAM Education
  • ผู้จัดทำแบบฝึกวิชาออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นม.3 ของบริษัทอักษรเจริญทัศน์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
  • ผู้ช่วยและวิทยากรงานอบรมครูในหัวข้อ วิทยาการคำนวณ มาเป็นระยะเวลา 1 ปี ณ บริษัทอักษร เนกซ์