ให้มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผนอย่างมีระบบ สามารถแก้ปัญหาและใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ สร้างสรรค์นวัตกรรมได้ เพื่อพร้อมต่อการดำเนินชีวิต และโลกในศตวรรษที่ 21

สามารถใช้ได้จริงในห้องเรียน ผ่านการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรม Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ฝึกการคิดขั้นสูง ร่วมกับการคัดสรรสื่อและเทคโนโลยีการเรียนที่เหมาะกับผู้เรียน เพื่อให้เด็กไทยสามารถ “คิดเองได้ ทำเองเป็น สร้างสรรค์นวัตกรรม” ได้เป็นของตัวเอง

โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ให้เด็กไทยอ่านออก เขียนได้ คิดคำนวณเป็น รวมถึงคัดกรองและช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะบกพร่องทาง การเรียนรู้ (LD) เตรียมทักษะพื้นฐานให้พร้อมต่อการเรียนรู้ พัฒนาไปสู่การคิดขั้นสูง คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy ให้สามารถออกแบบและพัฒนานวัตกรรมใหม่ของตนเองได้ โดยการให้บริการด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ พร้อมคัดสรรสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรม สัมมนา การจัดค่ายและออกแบบหลักสูตร อบรมเฉพาะโรงเรียน องค์กร ที่หลากหลายนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

สถาบัน EdCA หลักสูตรคอร์สอบรม

ฝึกทักษะการคิดคำนวณจากผู้เชี่ยวชาญจากหลักสูตรเฉพาะทาง หลากหลายสาขา สู่การเรียนรู้เต็มรูปแบบ

หลักสูตรอบรม

ครู

มุ่งเน้นให้ครูเป็นผู้ถ่ายทอดแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ดี และใช้จริงในห้องเรียนได้ สร้างความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีกระบวนการ สอดรับกับแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศ และมาตรฐานตัวชี้วัดเพื่อบรรลุเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรฯ ​

นักเรียน

สร้างทางเลือกการเรียนรู้ที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกเรียนในสิ่งสนใจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กอยากเรียนรู้ ควบคู่กับการได้พัฒนาทักษะคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ฅ

โครงสร้างหลักสูตร

ผลงานและกิจกรรม